Sekretessmeddelande

Hos Traka anser vi det viktigt att skydda våra kunders och partners integritet. I detta integritetsmeddelande redogör vi för hur vi samlar in, använder och skyddar eventuella uppgifter vi samlar in från dig, när och för vem vi röjer sådana uppgifter och vilka val du har rörande hur sådana uppgifter används. Integritetsmeddelandet följer nedan. Vi vill uppmana dig att läsa igenom hela detta meddelande.

I detta integritetsmeddelande redogörs för:

 • Vilka personuppgifter vi samlar in 
 • Användning av dina personuppgifter
 • Överföring av dina personuppgifter
 • Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
 • Dina rättigheter
 • Ändringar av detta integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande gäller särskilt för den ASSA ABLOY-division som kallas Traka och dess tillhörande dotterbolag.  Traka fungerar som "personuppgiftsansvarig" enligt definitionen i allmänna dataskydsförordningen (GDPR) och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in och lagrar personuppgifter från dig avseende::

 • När du begär information från oss: din företagsprofil, ditt namn, befattning och kontaktuppgifter, vilket kan inbegripa adress, uppgifter om land, e-postadress och/eller telefonnummer, som du uppger för att få information från oss och de produkter och tjänster du skulle vilja få information om

Användning av dina personuppgifter

Hur och varför vi använder dina uppgifter beror på vilken tjänst du använder. Nedan redogörs för användningen:

Varför behandlar vi dessa personuppgifter?

Vilken är den rättsliga grunden för sådan behandling?

För att tillhandahålla dig den information du begärt.

Vi måste använda dina personuppgifter på detta sätt för att kunna reagera på din begäran.

För att göra statistiska analyser av hur webbplatsen och våra tjänster används, för att bättre förstå hur de används och genomföra förbättringar. 

Det ligger i vårt legitima intresse att titta på denna information för att förstå hur vår webbplats används och administrera och förbättra den. Eftersom inga känsliga personuppgifter kommer att behandlas och då behandlingen är begränsad, har vi kommit till slutsatsen att vårt legitima intresse att genomföra förbättringar och analyser äger företräde före ditt integritetsintresse.

För att bättre förstå dina intressen och vad du föredrar, för att tillhandahålla dig en upplevelse som är anpassad efter dessa intressen och vad du föredrar.

Det ligger i vårt legitima intresse att titta på de preferenser vi härleder från ditt beteende vid navigering, så att vi kan anpassa innehållet individuellt så att det svarar bättre mot dina behov i egenskap av kund, förutsatt att detta ligger i linje med dina marknadsföringsval.

För att skicka dig kommunikation om relevanta lösningar, produkter och tjänster, däribland uppdateringar som kan vara av intresse, i enlighet med dina marknadsföringspreferenser.

Vi skickar dig bara vårt marknadsföringsmaterial om vi har ditt samtycke, en avtalsrättslig grund, eller då vi har ett legitimt intresse av att hålla dig informerad.  

För att efterleva krav enligt lag som vi är underkastade, såsom krav på skatte- och ekonomisk redovisning.

Vi måste använda dina personuppgifter på detta sätt för att kunna efterleva våra rättsliga åtaganden.

För att bättre förstå dina önskemål, förväntningar och krav, så att vi kan utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster, erbjudanden, kundservice och kommunikation till dig.

Det ligger i vårt legitima intresse att titta på den återkoppling vi härleder från dina enkätsvar för att möjliggöra god kundservice och -support, hantera dina frågor, rätta felaktiga uppgifter eller förmedla information som du har begärt. Om vi vill kunna identifiera en enskild person i en enkät så görs det endast om detta uttryckligen angetts i inbjudan till enkäten.

För att kunna analysera din feedback från enkäter statistiskt över tiden, så att vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet, våra produkter och tjänster, erbjudanden, kundservice och kommunikation till dig.

Det ligger i vårt legitima intresse att analysera kunders beteende och mönster i enkätsvar över tiden, för att kunna ge dig rekommendationer och anpassade tjänster på grundval av andras intressen med liknande beteendemönster.

En enkät kan skickas till dig igen och vi skulle i så fall vilja ha möjlighet att jämföra utfall från det tidigare tillfället för att verifiera att vi blir bättre.

Överföring av dina personuppgifter

Vi kan överföra dina personuppgifter för något av ovan nämnda ändamål:

 • Till andra företag inom ASSA ABLOY-koncernen;
 • Till tredje man som tillhandahåller tjänster i anslutning till våra tillämpningar, enkäter, webbtjänster och övriga ovan angivna ändamål.
 • Där så krävs enligt lag;
 • Till affärspartner;

Vissa mottagare kan befinna sig i länder utanför EU eller EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

I vissa fall har dessa länder en lägre grad av skydd än inom EU/EES. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES använder vi standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen för att säkerställa en tillfredsställande grad av skydd för dina personuppgifter. Dessa standardavtalsklausuler, liksom information om länder som har godkänts av Europeiska kommissionen, återfinns här.

Vi vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje man eller till andra länder, i enlighet med gälland lagstiftning för uppgiftsskydd och som anges ovan, vilket vid behov inbegriper ett avtal om databehandling.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter så länge som krävs för att uppnå det ändamål för vilket uppgifterna har samlats in, med mindre de enligt lag måste eller kan sparas längre tid. Det betyder att vi raderar dina personuppgifter när sådana uppgifter inte längre behövs för att behandla en begäran eller order eller för att hantera ditt konto eller våra kundrelationer och när den tid som uppgifterna måste sparas har löpt ut.

Dina rättigheter

Avseende de personuppgifter vi har om dig har du rätt att

 • Be att få en kopia av dina personuppgifter i våra arkiv;
 • Be oss att vi rättar eller raderar dina personuppgifter (det kan emellertid betyda att vi inte kan behandla förfrågningar eller order, eller att ditt konto annulleras);
 • Be oss att sluta behandla dina personuppgifter (till exempel avseende att använda uppgifterna för att förbättra vår webbplats) eller att begränsa vår behandling av dem (till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga);
 • Begära att få de personuppgifter som används för att tillhandahålla dig information du efterfrågat, behandla en order eller hantera ditt konto eller vår förbindelse i ett maskinläsbart format, som du har rätt att överföra till en annan personuppgiftsansvarig; samt att
 • När som helst återkalla det samtycke du lämnat till oss för att behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Vi kanske inte accepterar en begäran om att radera dina personuppgifter där vi kräver att de uppfyller en juridisk skyldighet eller i samband med ett juridiskt krav.

Förfrågningar om att utöva dina rättigheter bör adresseras till vår rättighetsförfrågningshanterare via vårt Integritets Kontaktcenter.

Ändringar av detta integritetsmeddeland

Vi kan när som helst uppdatera detta integritetsmeddelande som en reaktion på ändrade rättsliga, tillsynsrelaterade eller operativa krav. Vi kommer att underrätta användare om sådan ändring (inklusive om när sådan träder i kraft). Den senaste versionen av vårt integritetsmeddelande finns att tillgå via vår webbplats.

Din fortsatta användning av den digitala tjänsten efter att sådan trätt i kraft ska utgöra samtycke till sådan ändring. Om du inte accepterar en uppdatering av detta integritetsmeddelande ska du skuta använda den digitala tjänsten.